รมช.ศธ. เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมมอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการตามแผนให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

รมช.ศธ. เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมมอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบูรณาการตามแผนให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อย่ายึดติดกับปัญหา มองสังคมให้ได้ในทุกมิติ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยใช้ความเพียรบวกกับความร่วมมือกัน ผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้ประสบผลสำเร็จ
>>>>>เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมศรีนครลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดผลแก่ประชาชนทั้งด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วภูมิภาค พร้อมทั้งมีจุดเน้นเชิงนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ได้แก่ การส่งเสริมหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานในระดับพื้นที่ อย่างมีคุณภาพ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยใช้ความเพียรบวกกับความร่วมมือกัน ผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป