สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 กลุ่มสาระฯ ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขัน จำนวน 9 แห่ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 กลุ่มสาระฯ ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขัน จำนวน 9 แห่ง โดยมีคณะผู้รับผิดชอบ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและมีศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานงาน จะให้การต้อนรับและนำเข้าตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ  ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญ ในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของ การจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ซึ่งในปีนี้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีการกำหนดจัดการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงได้จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 5- 8 พฤศจิกายน 2562 โดยการจัดงานครั้งนี้ มีงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 150,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 500,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่มโรงเรียน/ประธานกลุ่มวิชาการแต่ละสาระการเรียนรู้ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามกิจกรรมการแข่งขัน โดยเฉพาะคุณอรพิน จิระพันธุ์วาณิช ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาคลพบุรี เป็นสถานที่เพื่อจัดพิธีเปิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมให้ความอนุเคราะห์รถเข็นจำหน่ายสินค้า ที่มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการต่อไป ซึ่งมีการแบ่งการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 23 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มโรงเรียน สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 17 กลุ่ม 2) โรงเรียนเมืองใหม่ฯ 1 กลุ่ม 3) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 กลุ่ม 4) โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 กลุ่ม 5) โรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองลพบุรี 1 กลุ่ม 6) โรงเรียนเอกชน อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง 1 กลุ่ม และ 7) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 กลุ่ม สำหรับสถานที่แข่งขันและวันที่แข่งขัน ได้กำหนดไว้ดังนี้

วันที่แข่งขัน : 5 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การศึกษาพิเศษเรียนรวม ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ

วันที่แข่งขัน : 6 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเมืองใหม่ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : นาฏศิลป์ ระดับ : – สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ดนตรีลูกทุ่ง/สากล ระดับ : – สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทัศนศิลป์ ระดับ : –  สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนวัดตองปุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การศึกษาปฐมวัย ระดับ : –  สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

วันที่แข่งขัน : 7 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ระดับ : ประถม/มัธยมต้น  สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ดนตรีไทย ระดับ : –  สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ : ประถม/มัธยมต้น  สถานที่แข่งขัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

วันที่แข่งขัน : 8 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ ระดับ : ประถม/มัธยมต้น  สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับ : ประถม/มัธยมต้น สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)