นักเรียนกระบี่จากทุกสังกัด เข้าสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจำปี 2562 รอบแรก ของ สสวท. กว่า 3,900 คน

นายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ตนเองพร้อมด้วยนางปาจรีย์  ชัยเพชร นางสาวณชมน  รุ่งไสวัฒนา และนางสาวกุลิสรา  พลเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของ สสวท. เข้าเยี่ยมห้องสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562 ทุกสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการสอบ   ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่จากทุกสังกัดรอบแรก  มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน กว่า 3,900 คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ 2  รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นโดย สสวท. ประมาณ 3 – 5 วัน ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามความเหมาะสมต่อไป   โดยการสอบแข่งขันฯ ในปีนี้ มีนักเรียนจากช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป. 1-3 ใช้สถานที่สอบของ โรงเรียนอุตรกิจ และ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป. 4-6 เข้าสอบโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ทั้งสองแห่ง มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,940  คน ในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 3  จำนวน 419  คน ชั้น ป.6 จำนวน 1,518 คน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น สอบวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3   จำนวน 405 คน  นักเรียนชั้น ป.6  จำนวน 1,598 คน โดยนักเรียนคนหนึ่งสามารถสอบทั้งสองวิชา หรือสอบเพียงวิชาเดียวก็ได้  เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ สสวท.กำหนด  จะได้เข้าสอบรอบที่ 2  ต่อไป
ทั้งนี้ การสอบ สสวท. จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาคนที่มีความสนใจ  มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ​เพื่อจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอีกด้วย

 

นายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562)  ตนเองพร้อมด้วยนางปาจรีย์  ชัยเพชร นางสาวณชมน  รุ่งไสวัฒนา และนางสาวกุลิสรา  พลเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของ สสวท. เข้าเยี่ยมห้องสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562 ทุกสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการสอบ   ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่จากทุกสังกัดรอบแรก  มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน กว่า 3,900 คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ 2  รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นโดย สสวท. ประมาณ 3 – 5 วัน ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามความเหมาะสมต่อไป   โดยการสอบแข่งขันฯ ในปีนี้ มีนักเรียนจากช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป. 1-3 ใช้สถานที่สอบของ โรงเรียนอุตรกิจ และ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป. 4-6 เข้าสอบโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ทั้งสองแห่ง มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,940  คน ในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 3  จำนวน 419  คน ชั้น ป.6 จำนวน 1,518 คน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น สอบวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3   จำนวน 405 คน  นักเรียนชั้น ป.6  จำนวน 1,598 คน โดยนักเรียนคนหนึ่งสามารถสอบทั้งสองวิชา หรือสอบเพียงวิชาเดียวก็ได้  เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ สสวท.กำหนด  จะได้เข้าสอบรอบที่ 2  ต่อไป
ทั้งนี้ การสอบ สสวท. จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาคนที่มีความสนใจ  มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ​เพื่อจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอีกด้วย