คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ของการเปิดภาคเรียน และตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ของการเปิดภาคเรียน และตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งการลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของครูผู้สอน และนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 เพื่อรองรับการประเมิน RT,ข้อสอบกลาง,NT และการเตรียมความพร้อมด้านงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา