ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและเลขานุการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 , การพัฒนาผู้เรียนโดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน การบริหารจัดการโดยใช้ระบบ Big Data การสอนภาษาอังกฤษให้ดำเนินการอย่างจริงจังในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2563 การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การรายงานข้อมูลต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง การพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้โรงเรียนในสังกัดเร่งรัดการดำเนินงานและให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันกีฬาสีภายในและการเข้าค่ายลูกเสือให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้หรือหลังช่วงการทดสอบ NT และ O-NET พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และให้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2