ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัตนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๘ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ทรงประทานทุนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๘๘ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  ๙๔๐,๐๐๐ บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครอง เด็กพิการที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้

นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ได้กล่าวพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า ” ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพ ขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ” พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน โดยมีนางจันทร์ฉวีวรรณ  สีมาฤทธิ์ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครองอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงาน และเบิกตัวผู้รับประทานทุน เข้ารับทุนหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้รับประทานทุนเข้ารับทุน ตามลำดับ

ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่าสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆต่อไป

ภาพข่าว : นายบุญศิริ วางไชย,นายวัชรเกียรติ ปุรินัย
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

ภาพข่าว : นายบุญศิริ วางไชย,นายวัชรเกียรติ ปุรินัย
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)