สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้พบปะ ชี้แจง ให้กำลังใจนักเรียนในการสอบคัดเลือกฯ ภาคบ่าย ผู้แทน สพฐ. คณะทำงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)  โดยมีนางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท  นายสมศักดิ์ พรตด้วง รอง ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท และ นายจรรยงค์ พุ่มมูล รอง ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท   ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม สำหรับการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย