สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการฯจัดทำข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดให้มีความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา