สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์  ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 และกำหนดให้สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในเสาร์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนส่วนภูมิภาค) โดยมีกำหนดเวลาการเข้าข้อสอบดังนี้ 09.00 – 09.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 09.15 – 09.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ 09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 13.00 – 13.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  13.15 – 13.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ 13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดสำหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที และ สสวท. จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยคะแนนสอบจะคงอยู่ในระบบการประกาศผลสอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และต่อด้วยการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 (สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1) ในสนามสอบส่วนภูมิภาค ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้สอบทราบ สสวท. จะประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมคะแนนรายบุคคลทางเว็บไซต์ และสอบปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ส่วนการรับเกียรติบัตรและสื่อเสริมการเรียน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา สสวท. จะส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และส่วนการรับเหรียญรางวัล สสวท. จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการฯ ในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ การประกาศผลการสอบจะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้นและการพิจารณาคัดเลือกของ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางดารนี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)