สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) จังหวัดตราด

 

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชทานแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง อ.เมืองตราด จ.ตราด การนี้ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี ีเขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว โดยมียอดเงินถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม รวมจำนวน ๓,๑๗๔,๔๑๙.๗๕ บาท