สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ภายใต้กรอบแนวความคิด “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน”  และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน โดยมีนายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสมบูรณ์ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ และเวทีการแข่งขันผู้เรียน ๓. เพื่อคักเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการในระดับภูมิภาค ๔. เพื่อเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรม ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ๑.การจัดนิทรรศการ/บูธวิชาการประเภทวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และดิจิตอล ICT  ๒. การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิต ผลิต จำหน่าย ๓. การออกบูธของภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากเขตคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑๗ เขตคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบริษัท TOT และบริษัท Chevron ประเทศไทย  ในการนี้นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวแสดงความยินดี ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้ง ๒ วัน และมีพิธีมอบใบประกาศให้แก่ข้าราชการครู และนักเรียนในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑