“สวนนนท์เกมส์ สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน” ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 40 ปีการศึกษา 2562 “สวนนนท์เกมส์ สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นกิจกรรมสำคัญของสถาบัน ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกฝังอุปนิสัยรักการกีฬา มีวินัย มีน้ำใจ ความเป็นผู้นำ เสียสละ อดทน ตลอดจนแสดงออกถึงความสนุกสนานอันเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมสวนกุหลาบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่สากล ภายใต้การจัดกิจกรรม “สวนนนท์สัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน” เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน // ภาพ:ข่าว กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3