สพฐ. ลงนาม MOU “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. และผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครูและนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว สพฐ. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ยิ่งขึ้นไป

ขณะที่นายกัญชร มัททวีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน และดำเนินการวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมูลค่า 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาท) โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี

อัฉรา ข่าว