สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จัดโครงการประชุมครูแนะแนว

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเสวนา โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียน (ขยายโอกาส)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในเขตอำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ โดยดร.สมยศ ตรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา ผู้เสวนาประกอบด้วย นายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.สมยศ ตรีเพ็ชร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสุขเกษม สินสงวน ครูโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ (ศิษย์เก่า) คุณกรรณิกา เจริญศรี เจ้าของแบรนด์สินค้าความงาม (ศิษย์เก่า) โดยมีนายโชคชัย นพเทาว์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สายตาชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและสร้างทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้กับครูแนะแนว ตลอดจนการเล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประกอบด้วยครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๔๘ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมชวนชม วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา