สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายเล็ก ทาพชร , ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมแจ้งข้อราชการโดยในโอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนงานด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ให้แก่ นายอัมพร จรรโลงศิริชัย ประธานกรรมการบริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด และมอบเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ให้สถานศึกษา ได้แก่
๑. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยะของประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยะของประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการ รวมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นางมะลิวรรณ บุญนฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เป็นเวลา ๓๐ วัน  จากนั้นเป็นการประชุมแจ้งข้อราชการ แนวทางการดำเนินงานสนองนโยบาย ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี