สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Conference การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Conference การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ผ่านระบบ Conference โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมด้วยกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี