เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9


วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8,9 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับ


ในการประชุมดังกล่าว กลุ่มตัวแทนจากผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 8,9 ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นำเสนอ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เก็บเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป


.
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 8,9 (ภาคตะวันออก) ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้แทนจากส่วนกลาง และคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รวมจำนวน 70 คน

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 1