สพป.ยล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อนำไปวางแผน พัฒนา ต่อยอด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การกลั่นกรองผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อประขาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีนางสาโรมา หัดกาเจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ในทุกๆปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และรับทราบผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็น Best Practise รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะภายหลังการดำเนินงานโครงการ เพื่อจะได้นำไปวางแผน พัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเป็นเอกสารหลักฐานการบริหารงบประมาณในการตรวจสอบขอดูข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน รับทราบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าย/สันติ พนักงานราชการ ภาพ