องคมนตรี เปิดประชุมการมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม GRAND BEYOND โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา