ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโฟกัสที่ห้องเรียนเน้นเด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 จำนวน 2 โรงที่โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ว่าโรงเรียนได้มีการวางแผน เตรียมการไว้อย่างไรบ้างช่วงเปิดภาคเรียนทั้ง 6 ประเด็น เพื่อหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โฟกัสที่ห้องเรียนเป็นสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน ประเด็นแรกการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเด็นที่ 2 การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประเด็นที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ประเด็นที่ 5 การใช้กระบวนการ PLC ของสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของผู้เรียน และประเด็นสุดท้าย การวางแผนหานักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน รวมถึงความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน

 

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า จากการที่ได้ติดตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าวจากการรายงานของนายนายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้านสันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายและคณะครูพบว่าโรงเรียนมีการวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการดูแลเด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างใกล้ชิดจำนวน 13 ราย และมีข้อมูลเด็กครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้กระบวนการนิเทศภายใน วิจัยชั้นเรียน PLC DLIT ในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนจนเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในรายวิชา มีการต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแต่ละวิชาที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม ONET/ NT ร้อยละ 3 และที่สูงกว่าระดับชาติอยู่แล้วให้คงรักษาไว้ เช่น กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ผู้เรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน พัฒนาทุกพื้นที่ทุกมุมของโรงเรียนในเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้จัดตั้งชมรมมัคคุเทศก์น้อยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในห้องเรียน อาคารก่อสร้างของโรงเรียน ต่อจากนั้น เวลา 12.30 น. ยังได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยการต้อนรับของนางสาวนิฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ และคณะครู และเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือของนักเรียน รับฟังการขับเคลื่อนนโยบาย และทิศทางการพัฒนานวัตกรรม Tanoh Snoopy Zone จินตนาการสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยเน้นธรรมชาติบำบัด ฝึกสมาธิให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสการเรียนรู้ และผ่อนคลายไปพร้อมกับผู้เรียนระหว่างการรอรับนักเรียนหลังเลิกงาน ตลอดจนสร้างอาชีพให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อวางรากฐานชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ นายโกมุท รุยอ่อน ได้ชื่นชมโรงเรียนทั้ง 2 โรงที่มีการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นอย่างดี แต่ขอเน้นย้ำให้โรงเรียนนอกจากจะพัฒนาด้าน IQ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยงแล้วให้มีการพัฒนาด้าน EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของผู้เรียนไปพร้อมๆกันอีกด้วย