ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.3 สานต่อนโยบายลงนิเทศห้องเรียนเชิงลึก เพื่อเร่งพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางมารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติ แซ่ว่อง พนักงานราชการ สานต่อนดยบายลงนิเทศติดตาม ห้องเรียนเชิงลึก เพื่อเร่งพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเรียน ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธานโต 5 นางสาวไฮซะห์ หะยีสะเอะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่กำลังสอนวิชาภาษาไทย จากการติดตามพบว่าครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และยิ้มแย้มแจ่งใส เอาใจใส่นักเรียน พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ ได้แนะนำ การจัดหาสื่อทำใบงาน หรือกิจกรรม นอกเหนือจากที่สอน จะได้เพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน และมองหาสิ่งรอบๆๆตัวมาแนะนำ หรือแต่งประโยชน์ ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการอ่านการเขียน และการใช้ภาษาที่ 2 ตามนโยบายเขตพื้นการศึกษา การนำเทคนิคการสอน ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้เช่น ยูทูป เปิดให้เด็ก อ่าน ออกเสียงตาม และฟังเสียงภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอน ชั้นอื่น ด้วย ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 สังเกตการจัดการเรียนการสอนของนางสาวแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 กำลังสอนวิชาภาษาไทย จากการติดตามพบว่าครูให้นักเรียนได้หัดอ่านนิทานอีสปสั้นๆที่เขียนบนกระดานดำเป็นแบบการท่องจำ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ที่เรียนควบชั้น สืบเนื่องจากทางโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ โดยมีนางสาวแวซง เจ๊ะเมาะ ครูผู้สอน มีการนำกระบวนการสอนแบบพี่สอนน้อง ทำให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนได้ ทางด้านศึกษานิเทศก์ นางมารียานี บาฮา ได้แนะนำ ให้ครูทั้ง 2 ห้อง จัดกิจกรรมในรูปแบบเกมเพื่อแข่งขันกัน เขียนตามคำบอก ให้ครูใช้สื่อที่หลากหลาย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ออกมาหัดอ่านหน้าห้องเรียน และทำกิจกรรมอื่นไปควบคู้กับการทำใบงานและการเขียนรวมถึงเน้นย้ำให้ครูฝึกนักเรียนพูดและปฏิบัติบ่อย เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินในการออกเสียงอีกด้วย