ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดหัวเด่น และโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อ.สรรคบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดหัวเด่น โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเตรียมการสอบปลายปี /สอบ O-net และ NT เรื่องทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ เรื่องความสะอาด “พัฒนา ให้ สะอาด” ความมีระเบียบวินัย