สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด   ซึ่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มอบทุนให้กับ  เด็กหญิงมนัสนัน นกพ่วง นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก  เด็กหญิงจิดาภา  จันชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลอม  เด็กชายฤทธิพร   ฉิมมากร และเด็กชายอนุภัทร อ้นมี นักเรียนโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย  เด็กชายสิริชัย พรหมเสนา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์   เด็กหญิงอารดา บุญเครือพวง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาน  เด็กหญิงธัญชนก แก้ววงหิว นักเรียนโรงเรียนบางยางพัฒนา  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562