สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง – กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศร่วมตอบแบบสอบถาม “การพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา” – สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน – การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – กิน อยู่ ดู ฟัง ผ่านแนวคิด Active Learning – การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ ในปีงบประมาณ 2563 – ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” โรงเรียนบ้านห้วยม่วง/สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ.           มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)