จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โดมโรงเรียนสิงห์บุรี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาของการจัดงานฯ ดังนี้
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติทุกปี จะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ /ลูกเสือ เนตรนารี/ มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามที่เห็นสมควร
ในวันนี้มีกองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี มาเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในนาม “คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /อาชีวศึกษาจังหวัด/สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด / สโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ /สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรได้รับความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ คือ โรงเรียนสิงห์บุรีสนับสนุนสถานที่ วงดุริยางค์ การปฐมพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวก เรื่องรถพยาบาล และสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดสิงห์บุรี/และสโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ สนับสนุนพิธีกร และเป็นคณะกรรมการจัดงาน