สพป.ยะลา เขต 3 จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลาประชาคม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย ถวายบังคม พร้อมนำคณะผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และกล่าวถวายราชสุดี พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ และเนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด สพป./สพม. สังกัดเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธีกว่า 220 คน ซึ่งมีนางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งนี้ กิจการลูกเสือ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ภายใต้คติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต