โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สังกัด สพป.กระบี่ จัดขบวนแห่รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฉลองและแห่รางวัล “นักเรียนพระราชทาน” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงนันลดา  รอดเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   โดยมีนายประดิษฐ์  จันทร์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  นางจิรพันธ์  สาดสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ร่วมแสดงความยินดี จำนวนกว่า 300 คน

นายสมควร  ขันเงิน กล่าวว่า รางวัลนักเรียนพระราชทาน นับเป็นน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวิสัยทัศน์กว้างไกล พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญ กำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จึงเกิดเป็นรางวัลนักเรียนพระราชทาน ซึ่งเด็กหญิงนันลดา รอดเกิด เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินรางวัล จากข้อมูลของนักเรียนเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านว่าเด็กหญิงนันลดา เป็นเด็กดี มีคุณธรรม เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด อีกทั้งเป็นคณะทำงานจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE KRABI 2018 เป็นคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมบ้านคลองประสงค์ เป็นมัคคุเทศก์น้อย นอกจากนั้นยังทำกิจกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าปาเต๊ะ กิจกรรมระบำทักษิณา ปาเต๊ะบาติกา ที่เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความงดงามของธรรมชาติในหมู่บ้านคลองประสงค์ให้นักเรียนท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ  และเป็นรองประธานสภาพเด็กและเยาวชนตำบลคลองประสงค์อีกด้วย  นับเป็นเยาวชนที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนและเยาวชนทั่วไป นับว่าสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ที่ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด เป็นศักดิ์ เป็นศรี และความภาคภูมิใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และของจังหวัดกระบี่ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน มัสยิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมหล่อหลอมเยาวชนของจังหวัดกระบี่ให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่การทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมกระบี่ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

เด็กหญิงนันลดา  รอดเกิด กล่าวขอบคุณแม่ ญาติพี่น้อง ครูสอนศาสนา ชุมชน และทุกท่านที่มีส่วนร่วม ที่คอยพร่ำสอนให้เป็นคนดี คอยให้กำลังใจตลอดมา และให้ความช่วยเหลือมาตลอด ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ทำให้ตนเองได้พัฒนาศักยภาพร่วมกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้ให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครับและเอกชนทุกระดับ ทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการรับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้ และสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี ยึดหมั่นในหลักคุณธรรม มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นกำลังสำคัญกับประเทศชาติต่อไป