มหกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ทักษะชีวิต เด็กเชียงกลางยุค 4.0 อำเภอเชียงกลาง จ. น่าน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ทักษะชีวิต เด็กเชียงกลางยุค 4.0 อำเภอเชียงกลาง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115  ด้วยสมาคมครูอำเภอเชียงกลาง ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนางานวิชาการและทักษะวิชาชีพเพื่อนำไปสู่เด็กเชียงกลางยุค 4.0 โดยความร่วมมือของสถานศึกษาในอำเภอเชียงกลางทุกแห่งได้ร่วมกำหนดจัดงานขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเชียงกลางทุกแห่ง เพื่อแข่งขันศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิชาการ และการแสดงออกของนักเรียนแต่ละโรง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้                                              1.กิจกรรมการจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโครงการต่างๆที่ประสบผลสำเร็จ

 2. การจัดนิทรรศการ กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ และสถานศึกษาในอำเภอเชียงกลาง

 3. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของอำเภอเชียงกลางเพื่อรับรางวัลในวันครู ประจำปี 2562

  3. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของอำเภอเชียงกลางเพื่อรับรางวัลในวันครู ประจำปี 2562