การแข่งขันกีฬาภายใน “ราษฎร์นิยมเกมส์” ครั้งที่ 42

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราษฏร์นิยมเกมส์” ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราษฏร์นิยม จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถทางด้านกีฬาที่ได้มาตรฐาน สร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา และการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี โดยมีประเภทกีฬาทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกสบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วิ่งตะขาบ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ เป็นต้น ดดยมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 417 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราษฏร์นิยมเกมส์” ครั้งที่ 42 อย่างพร้อมเพรียงกัน