สพม.15 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการประชุมผอ.สพม.15 นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมแสดงความยินดีีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับตำแหน่งใหม่ ในสังกัด สพม.15 หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี