ผอ.สพม.15 เปิดโครงการ SHARE CHOICE CHOOSE 2019 ตลาดนัดวิชาการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานเปิดโครงการ SHARE CHOICE CHOOSE 2019 ตลาดนัดวิชาการแนะแนวการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ และข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเอง สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน สังกัด สพม.15 ในจังหวัดปัตตานี ทั้ง 17 โรง จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี