สพป.กระบี่ ร่วมงานแถลงข่าว “นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562”

นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงเเรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตนเองพร้อมนายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางภัทราภรณ์  จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป และนางพัชรี  ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว   “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดนครศรีธรรมราชแก่ผู้เข้าร่วมงาน  และผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายครรชิต มนูญผล แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช, นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ภาคใต้, นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1, นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง), นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   มีผู้บริหารการศึกษาพร้อมคณะจากทุกเขตพื้นที่การศีกษาภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว กว่า 300 คน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวิชาการ ให้นักเรียนได้มาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาต่อยอดเกิดผลงานที่ดีมีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยคำขวัญการจัดงานว่า ““หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาที่ตัวเด็กและต่อยอดสู่สากล ซึ่งในปีนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการจัดงาน ให้จัดแบบประหยัด เรียบง่าย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน   โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563  ในสถานที่แข่งขัน จำนวน 7 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยสถานที่แข่งขันในทุกกิจกรรมจะใช้สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นสถานที่แข่งขัน และเป็นที่พักของผู้เข้าร่วมงาน ที่มาจาก 14 จังหวัดภาคใต้  36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ  จำนวนกว่าหนึ่งแสนคน