สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 46/2562 ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562 ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง – เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ. ) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธ.ค.62 – แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. – อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 1
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง – เปิดบ้าน สพค. (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) – การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาไทยของนักเรียน และการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)