สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียน โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดี ให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนจบสามารถไปประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูกับนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” ทรงมีพระราชปณิธาน “ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงและมีคุณธรรม ๓) มีงานทำและมีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี โดยมีนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสามารถวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เป็นวิทยากร  และนายใหญ่ เสริมเจริญกิจ นายวิชาญ จันทร์สกา นายบุญยิ่ง อยู่สุข อาจารย์อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒