องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์พื้นที่จังหวัดกระบี่

นายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของพระราชทานและให้ขวัญกำลังใจ แค่คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี. ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ คณะครู นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมผลงานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและผลผลิตที่จัดแสดงตามบูทต่าง ๆ พร้อมกับให้โอวาทกับนักเรียน ให้เป็นเด็กดี มีความสุข มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรม สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอน ก่อนมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อมอบให้นักเรียนต่อไป
พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ  กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมยินดีกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากการได้มาตรวจติดตามในครั้งที่ผ่านมาและได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นในบางส่วนแล้ว ซึ่งปีนี้เตรียมส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณให้ 500,000 บาท เพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอื่น ๆ ด้วย
ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เดิมชื่อ“โรงเรียนบ้านเหนือคลอง”ใช้อาคารสโมสรเก่าเป็นอาคารเรียนเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2465 ซึ่งสถานที่ตั้งในสมัยนั้นอยู่บริเวณตลาดเหนือคลอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 อาคารเรียนเกิดชำรุดและประกอบกับพื้นที่เดิมไม่สามารถขยายให้โรงเรียนใหญ่โตขึ้นได้ นายสมาน  จุลวงศ์  นายพ่วน  สูกี่ และ จ.ส.ต.สนาน  ไพศาลสถาน  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมเนื้อที่จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505  ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ อาคารเรียนได้เกิดชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติ  ในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินให้จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 444,400 บาท เป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน และได้ทรงพระราชทานนามมาเป็น“ราชประชานุเคราะห์ 1”ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 มีนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน  1,031 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 1 คน ภาษาจีน 1 คน ห้องเรียน 31 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนพิเศษ 10 ห้องเรียน บริหารจัดการการเรียนรู้โดยการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งสอนด้วยระบบสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนมีผลงานเด่นมากมาย เช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 รับรางวัล MOE Aword สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต่อเนื่อง รางวัล Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพและอบายมุขระดับเงิน โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562  โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการระดับเขตสุขภาที่ 11 ปีการศึกษา 2562 และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เป็นต้น

สำหรับจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกยาง อำเภอหนือคลอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม  โดยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ในวันถัดไป