สพป.พิษณุโลก เขต 3 พบปะและมอบนโยบาย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พบปะและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 ให้กับครูอำเภอนครไทย จำนวน 56 คน และอำเภอชาติตระการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ไหมบัวเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและกำกับการคลัง (นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ)  สำนักงานคลังเขต 6  จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร