สพป.ยล.3ประชุมทำแผนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดกิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการและผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ จำนวน 17 กิจกรรม โดยเน้นการปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

 

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้กำหนดการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17 กิจกรรม และกำหนดผู้รับผิดชอบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมการประเมิน ITA กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกิจกรรมประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเน้นการปลูกฝั่งให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลารกทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อาทิ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ และผนึกกำลังความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท และในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น.ที่ประชุมยังได้พิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมติที่ประชุมได้พิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรง ประกอบด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายะรม จำนวน 2 โรง ศูนย์ฯ ตาเนาะแมเราะจำนวน 4 โรง ศูนย์อัยเยอร์เวง จำนวน 2 โรง ศูนย์เอราวัณจำนวน 3 โรง เพื่อรายงานให้สพฐ.ทราบ และดำเนินการนำหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน พร้อมคัดเลือกนักเรียน ครู โรงเรียน รางวัล Obec Love to Read อีกด้วย