โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1 จัดแสดงผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการชุมชนการเรียนรู้ศาสตร์จากฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

โรงเรียนวัดทะเลบก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ได้ร่วมจัดแสดงผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการชุมชนการเรียนรู้ศาสตร์จากฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณท่านผอ.ฐาปนี พวงงาม ท่านผอ.จงรักษ์ ศรีทิพย์ ที่เป็นแกนนำพาโรงเรียนในเครือข่ายทำกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้   โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาครูในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1     ดังนี้ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด   โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)    โรงเรียนวัดทะเลบก   โรงเรียนวัดหนองศาลา  โดยร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและการเปลี่ยนเรียนรู้   (PLC)   ในงานนิทรรศการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการชุมชนการเรียนรู้ ศาสตร์จากฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม