รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน Coding โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม.20 อุดรธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน Coding ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Coding  ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน  และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Coding  จากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีนายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการภาค 10  ศึกษาธิการจังหวัดอุดธานี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ

Coding เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู้ทันดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์  พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21 ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า  “โค้ดดิ้ง ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล”