ร.ร.อนุบาลปัตตานีรับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญอาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้รับการพิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ