สพม.22 มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม. 22 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 โดย  มีนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 32 ทุน เป็นเงิน 98,000 บาท และค่าพาหนะ 3,200 บาท รวมทั้งสิ้น 72,200 บาท  จำแนกทุนการศึกษา ดังนี้  1.ทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน ทุนละ2,000 บาท   2.ทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท    3.ทุนรายปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,000 บาท      4.ทุนรายปีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท