สพป.ปัตตานี 3 ประชุมติดตาม ตรวจสอบทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พบปะคณะครูวิชาการและคณะทำงาน ในพิธีปิดการประชุมติดตาม ตรวจสอบทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยในพิธีเปิดได้มอบหมายให้นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ หัวภาควิชาการบริหาร​การศึกษา​ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​ปัตตานี​ บรรยายพิเศษและแนะแนวการจัดทำหลักสูตรฯ โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นการระดมสมองของครูวิชาการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในนสังกัด ทั้ง 67 โรง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันก่อน

 

www.pattani3.go.th