สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 – 16.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง และนายทัศนัย ไพรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน): สมศ. (ONESQA) โดยมีนายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานกรรมการ สมศ. กล่าวรายงาน และนายณัฏฐพล ทปสวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการ ถ่ายภาพร่วมกัน มอบของที่ระลึก, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษ “Coding : ภาษาแห่งอนาคตกับการตอบโจทย์การศึกษาไทย”, นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ได้บรรยาย “การประเมินกับการศึกษาไทยในอนาคต” ซึ่งแบ่งห้องรับฟังการบรรยายให้กลุ่มเป้าหมายไว้ จำนวน 5 ห้องย่อย คือ ห้องย่อยที่ 1 (ห้องประชุมวายุภักษ์ 1-2)  เรื่อง “ผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมินยุคใหม่” ห้องย่อยที่ 2 (ห้องประชุมวายุภักษ์ 4) เสวนา “การศึกษาของคนไทยในยุค 4.0” ห้องย่อยที่ 3 (ห้อง BB401)  เรื่อง “International Forum External Quality Assurance in ASIA” ห้องย่อยที่ 4 (ห้อง BB402)  เรื่อง “งานวิจัยกับการประกันคุณภาพ” ห้องย่อยที่ 5 (ห้อง BB403)  เรื่อง “การประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ.” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)