สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (ธันวาคม 2562) ครั้งสุดท้ายของประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (เดือนธันวาคม 2562) ครั้งสุดท้ายของประจำปี 2562 เพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดกิจกรรมในวันจันทร์แรกของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.15 น. โดยครั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผน ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดิน คำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ ลำดับต่อมา ได้แนะนำลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ท่าน พร้อมให้แนะนำตัวให้ทุกคนได้ทราบ คือ นายวีรภัทร รัตนโสม อายุ 24 ปี จบปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)