เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยลงสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด

ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ บุคลากร สพป.พังงา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย ลงสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต อำเภอตะกั่วป่า โรงเรียนวัดโคกสวย อำเภอทับปุด และโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย สำหรับสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยดำเนินการคัดเลือก ๑ โรงเรียน เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย