สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ และเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA  AWARD ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านบางกง และโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้นำผลงานมาจัดแสดงผลความสำเร็จของโรงเรียนให้ผู้เข้าประชุมได้รับชม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒