มหกรรมกีฬาสี 61 ปี โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน มหกรรมกีฬาสี 61 ปี โรงเรียนบางบัวทอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มหกรรมกีฬาสี 61 ปี โรงเรียนบางบัวทอง โดยมี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และอบายมุข รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยทางโรงเรียนแบ่งคณะครูและนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ คณะสุทธาสิโนบล สีม่วง คณะสัตตบรรณ สีแดง คณะบุษยมาศ สีเหลือง คณะนิลุบล สีน้ำเงิน และคณะปัทมา สีชมพู โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคน