สระบุรี เขต ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ได้รับรางวัล

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒  จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลให้แก่สถานศึกษาและบุคคลที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   ดังนี้
๑. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game ๒๐๑๘ แก่ ด.ช.ธีระวัฒน์ สาวิสิทธิ์ (น้องตูน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านลำสมพุง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ เมือง Tagaytay (ตากาไต) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัล Performance Award รายการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ โดยมี นายพิษณุ วิจารจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านลำสมพุง เป็นผู้ฝึกสอน
๒. โล่รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่
– โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
– โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านบางกง
– โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ระดับดีเด่น ได้แก่
– โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะค่าและโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
– โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกและโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
– โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๓. โล่โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ๓ ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับกระดานและโรงเรียนวัดป่าไผ่
๔. เกียรติบัตรผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
๕. โล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นด้านการจัดกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จากกระทรวงแรงงานและเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ด้านการจัดกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
๖. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๗. เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
– ประเภทครูผู้สอน นายพิทักษ์สัน บัวภา โรงเรยนวัดบ้านลำ (่บ้านลำวิทยาคาร) และ นายเจษฎา รำลึก โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๘. โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่
– ขนาดใหญ่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
– ขนาดกลาง โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
– ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
๙. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๑๐. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
๑๑. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่
– ขนาดใหญ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ระดับดีเยี่ยม
– ขนาดกลาง โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ระดับดีเยี่ยม
– ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบุรีการาม ระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ระดับดีมาก

ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับมา ณ โอกาสนี้