ปฐมนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และประชุมคระกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 ธันวาคม  2562  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   ปฐมนิเทศ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  10 ราย ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.กำหนดให้ผู้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  และวิธีกาปรระเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้งทุก  6  เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมิน (Evatuation Team) ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 12 เดือน   คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในทุกด้าน