ผอ.สพป.ยล.3 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Yala bikers ไม่เอาคนโกง”เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Yala bikers ไม่เอาคนโกง” ร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา สำนักงาน MACC Parak ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ คณะชมรมบิ๊กไบค์และกลุ่มสกู๊ปเตอร์ทั้งไทยและมาเลเซียกว่า 200 คน เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมปล่อยคาราวานบิ๊กไบค์ทั้งของไทยและมาเลเซีย ขับรอบเมืองเบตง ที่ด่านพรมแดนเบตง มีการมอบป้ายช่อสะอาดให้แก่หน่วยงานทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วย สน.สภ.เมืองเบตง ศาลจังหวัดเบตง สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง เทศบาลเมืองเบตง และที่ว่าการอำเภอเบตง  โดยมี นายนิมะ  มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานและมีนายบัณฑิต  คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษ ทั้งจากกฎหมายและสังคมรวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่างๆ ไปใช้จริงโดยสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ซึ่งจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International TI) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริต ประจำปี 2561 พบว่าประเทศไทย 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ที่โลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น ตามที่รับทราบและกฎหมายทางสื่อมวลชนว่าการทุจริตของข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาอีกมิติหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน อีกทั้งยังเป็นการบั่นทอนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างสังคม การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ด้านนายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Yala bikers ไม่เอาคนโกง”ในครั้งนี้ เพื่อยืนยันว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอีกหนึ่งพลังที่เป็นหน่วยงานของรัฐในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมนำนโยบายหลักสูตรต้านการทุจริตขยายผลสู่สถานศึกษาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นตัวอย่างที่ดีและจับมือร่วมกันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความซื่อสัตย์ควบคู่กับคุณธรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความเป็นธรรม ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความมีจิตสาธารณะ โดยนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่าง เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมของชาติในอนาคตต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ สันติ ภาพ